[โปรดคลิกที่นี่เข้าสู่โปรแกรมจัดการบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก เพื่อฟังทำนองและเสียงร้องที่คนหลังเขาได้เตรียมไว้ให้ครับ]
เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า

==================================

เชิญมาร่วมยินดีกันในวันนี้ ขออัญชุลีสรรเสริญพระเจ้า
ขอเชิญมาร่วมฉลองพระคุณ ที่ทรงการุณสถิตบนแท่นบูชา

* เชิญสรรเสริญพระเจ้าของเรา เชิญสรรเสริญพระคริสต์ผู้พลีองค์
เชิญสรรเสริญพระจิตสถิตดำรง เชิญสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงชัย

ในวันนี้เปรมปรีดิ์เหลือล้น เชิญคริสตชนผู้คนทั่วไป
เชิญเรามาร้องเพลงครื้นเครง บรรเลงเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า