รายชื่อเพลงที่มีปรากฏในโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
เริ่มพิธี
ก้าวไปหาพระองค์
ขอถวายพระพร
ขอพระสถิตกับเรา
ขอสรรเสริญ
ข้าเจ้าถวายสดุดี
เข้าเฝ้าพระองค์
จงชื่นชมยินดี
จอมกษัตริย์
จิตใจภาวนา
ชีวีมาร่วมมิสซา
เชิญซ้องสรรเสริญ
เชิญแซ่ซ้อง
เชิญพี่น้อง
เชิญมวลชน
เชิญมาร่วมฉลอง
เชิญมาร่วมมิสซา
เชิญมาสรรเสริญพระเจ้า
เชิญร่วมถวายบูชา
เชิญร้อง-เชิญรับ
เชิญร้องบรรเลง
เชิญเราคริสตชน
ด้วยดวงใจยินดี
เตรียมใจ
นมัสการ
บทเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าของเรา
พระเจ้ายิ่งใหญ่
พระผู้สร้าง
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์
มาเถิดเชิญมา
ร่วมกายใจ
ร่วมร้องบรรเลง
เราจงมา
เราทั้งหลายถวายพระพร
เรามีความยินดี
วันชื่นชม
วันนี้เรามาร่วมใจ
วันนี้วันแสนยินดี
สดุดีพระตรีเอกภาพ
สดุดีพระองค์
สรรเสริญแด่พระเจ้า
สรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระตรีเอกภาพ
สรรเสริญโมทนา
สรรเสริญองค์พระเจ้า
สาธุการ(เชิญแซ่ซ้อง)
สาธุการ(ในวันนี้)
สู่พระแท่นบูชา
เสียงจากเทวา
องค์พระสุรีย์
โอ้นภากาศ
ร่ำวิงวอน
กีรีเอ
กีรีเอ 10
ข้าแต่พระเจ้า (1)
ข้าแต่พระเจ้า (3)
ข้าแต่พระเจ้า (4)
ข้าแต่พระเจ้า (5)
ข้าแต่พระเจ้า (6)
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
พระเจ้าเมตตาเทอญ(1)
พระเจ้าเมตตาเทอญ(2)
พระองค์ทรงเมตตา
เมตตาข้าเทอญ
ร่ำวิงวอน
องค์พระเจ้าผู้กรุณา
องค์พระผู้เป็นเจ้า
โอ้พระเจ้าขอทรงเมตตา
พระสิริรุ่งโรจน์
เกียรติแด่พระบิดา
เกียรติมงคล
พระสิริมงคล
พระสิริรุ่งโรจน์
พระสิริรุ่งโรจนา
พระสิริรุ่งโรจน์ ..แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์
พระสิริรุ่งโรจน์ ..แด่องค์พระเป็นเจ้า
พระสิริโรจนา
สิริมงคล (1)
สิริมงคล (2)
สิริรุ่งโรจน์
สิริโรจนา (1)
สิริโรจนา (2)
สิริโรจนา (3)
สิริเลิศล้ำ
สดุดี-คั่นบทอ่าน
บทสร้อย 1-5
บทสร้อย 6-10
บทสร้อย 11-15
บทสร้อย 16-20
บทสร้อย 21-25
บทสร้อย 26-30
บทสร้อย 31-35
บทสร้อย 36-40
บทสร้อย 41-45
บทสร้อย 46-50
บทสร้อย 51-55 (สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ - อาทิตย์ใบลาน)
บทสร้อย 56-58 (พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 59-61 (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 62-65 (เสาร์ศักดิ์สิทธิ์)
บทสร้อย 66-69
บทสร้อย 70-72
ความรักมั่นคงของพระองค์ (บทสร้อย)
จงวางใจในองค์พระเจ้า
จิตวิญญาณข้าฯ กระหาย
เชิญถวายพระพร
เชิญบรรดาประชาชาติ
ดุจดังสายธาร
ในพระองค์ (เทเซ่)
บทเพลงสดุดีที่ 1 (เธอเป็นเช่นต้นไม้)
บทเพลงสดุดีที่ 5 (บทภาวนาเวลาเช้า)
บทเพลงสดุดีที่ 8 (สรรเสริญพระผู้สร้างสรรค์)
บทเพลงสดุดีที่ 23 (ทรงเลี้ยงดูข้าฯ)
บทเพลงสดุดีที่ 23 (แดนสงบ)
บทเพลงสดุดีที่ 98 (Sing a New Song)
บทเพลงสดุดีที่ 100 (ชาวโลกทั้งหลาย)
บทเพลงสดุดีที่ 118
บทเพลงสดุดีที่ 135
บทเพลงสดุดีที่ 137
บทเพลงสดุดีที่ 147
บทเพลงสดุดีที่ 148 (เชิญถวายพระพร)
บทเพลงสดุดีที่ 150 (1)
บทเพลงสดุดีที่ 150 (2)
บรรดานานาชาติ (เทเซ่)
แผ่นดินของเรา
พระเจ้าเที่ยงแท้
พระเจ้าเป็นความรัก
พระเจ้าเป็นความรัก (เทเซ่)
ภาวนา
เมื่อได้มอง
เราคอยพระองค์
สรรเสริญผู้สร้าง
อัลเลลูยา
อัลเลลูยา 73-77
อัลเลลูยา 78-82
อัลเลลูยา 83 (แทนอัลเลลูยา ในเทศกาลมหาพรต)
บทสร้อยที่ 83 (ขอสรรเสริญ)
ร้องสรรเสริญพระองค์
ร้องอัลเลลูยา
อัลเลลูยา (1)
อัลเลลูยา (2)
อัลเลลูยา (3)
อัลเลลูยา (4)
อัลเลลูยา (5)
อัลเลลูยา (ขอกล่าวสรรเสริญ)
อัลเลลูยา (จงแสวงหา)
อัลเลลูยา (เชิญชาวเราร่วมใจสาธุการ)
อัลเลลูยา (เชิญฟังพระวาจา)
อัลเลลูยา (เชิญมาเริงรื่น)
อัลเลลูยา (เชิญโมทนา)
อัลเลลูยา (เชิญเรามาร้องเพลง)
อัลเลลูยา (แด่องค์พระเจ้า)
อัลเลลูยา (นานาชาติ)
อัลเลลูยา (วาทะพระเจ้า)
อัลเลลูยา...สรรเสริญพระเจ้า
อัลเลลูยา...Ora Lui Vive
ถวาย
กายและใจ
ขอทูลถวาย
ขอเทิดเกียรติ
ขอมอบจิตใจ
ขอมอบถวาย
ขอยกถวาย
ข้าแต่พระบิดา
ข้ามอบถวาย
ข้ามอบทุกสิ่ง
จากใจ
จากดวงใจสู่พระแท่น
เชิญพร้อมกันถวาย
ดวงใจลูกขอถวาย
ด้วยใจรัก
ด้วยศรัทธา
ดอกไม้และดวงใจ
แด่พระองค์
ถวาย
ถวายกายใจ
ถวายเครื่องบูชา
ถวายแด่พระองค์
ถวายปัง
ถวายสิ้น
ทิพย์รวงทอง
ทูนถวาย
แทนชีวิต
น้อมใจน้อมกาย
บทถวายศีล
บนจานรองแผ่นปัง
บรรณาการ
บรรณาการใจ
บูชาข้าหรือคือดวงจิต
บูชานิรันดร์
บูชารัก
บูชาสัมพันธ์
บูชาแห่งรัก
ปังองุ่นหนุนนำ
โปรดทรงรับเครื่องบูชา
โปรดเปลี่ยนแผ่นปังบูชา
พระคริสต์ยอดบูชา
มิอาจทดแทน
ร่วมในบูชาของพระเยซู
ลูกขอกราบกราน
ลูกถวายแด่องค์พระเจ้า
ลูกมอบดวงใจ
สาลีบนพระแท่น
หนึ่งเดียวในบูชา
หยดน้ำในพระโลหิต
หยาดเหงื่อแรงงาน
อมตสัมพันธ์
อ้าองค์อดิศร
ศักดิ์สิทธิ์
ขอเทพนิกร
พระผู้ทรงชัย
ศักดิ์สิทธิ์ (ข้าแต่พระเป็นเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ ...แด่พระเจ้าสูงสุด
ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์งามล้ำ)
ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์พระเป็นเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ (ทวยเทพหวาดไหว)
ศักดิ์สิทธิ์... ทั่วฟ้าดิน
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมจักรวาล)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมจักรวาล2)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมโยธา)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)
ศักดิ์สิทธิ์ ...พระเจ้าสูงสุด
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเป็นเจ้าผู้ทรงเดชา)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระผู้ศักดิ์สิทธิ์)
ศักดิ์สิทธิ์ (พระองค์ทรงฤทธิไกร)
ศักดิ์สิทธิ์ ...ร่วมกับชาวสวรรค์
ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
ศักดิ์สิทธิ์ (สาธุการแด่พระเจ้า)
ศักดิ์สิทธิ์ (เสนาธิราชเจ้าสวรรค์)
ศักดิ์สิทธิ์ (แสนศักดิ์สิทธิ์)
ศักดิ์สิทธิ์ (โอ้พระเจ้า)
ลูกแกะพระเจ้า
ความรักขององค์พระเจ้า
ความรัก (พระชุมพา)
ชุมพาผู้ไถ่
ชุมพาพระเจ้า
พระชุมพา (1)
พระชุมพา (2)
พระชุมพาขององค์พระเจ้า
พระผู้ทรงฤทธิ์
เพราะรัก
พลีเพื่อรัก
ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)
ยอมเพราะรัก
ลูกแกะพระเจ้า
ลูกแกะพระเจ้า (1)
ลูกแกะพระเจ้า (2)
วอนพระชุมพา
องค์ความรัก(ชุมพา)
โอ้ชุมพา
โอ้ชุมพาเอ๋ย
โอ้พระชุมพา
โอ้พระชุมพา (2)
รับศีล
ขอรักองค์
ข้าฯขอประณต
ข้าฯพึ่งพระองค์
ความสุขเที่ยงแท้
จงรักกันและกัน
ใจข้าฯ แสวงหา
ดุจศิลา
ทางชีวิต
ทาสความรัก
ที่บนกางเขน
นี่คือชุมพา
ในคืนสุดท้าย
ในแผ่นปัง
ในพระองค์ ...ขอทรงนำทาง
บุตรพระเจ้า
ปังทิพย์
ปังทรงชีวิต
ปังสวรรค์
ปังแห่งชีวิต
ปังแห่งพันธสัญญา
เป็นความสุขแท้ (บุญลาภ)
เปรียบดังสายน้ำ
พระเจ้าดีต่อฉัน
พระสัญญา
พระองค์คือชีวิตของฉัน
พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
พักพิงในพระเจ้า
เพราะรักเรา
พลังชีวิต
มั่นใจในพระองค์
มานนาใหม่
เมตตา
เมื่อได้รับปัง
เยซูหวานล้ำ
ยิ่งกว่าทะเล
รำพึงถึงองค์
เราจะได้เห็นพระองค์
ลูกเชื่อในพระองค์
ลูกแสนยินดี
ศีลบูชาอาหารใจ
สวรรค์ชาวดิน
สวรรค์ ณ แผ่นดิน
สุขใจเมื่อใกล้พระองค์
หทัยเปี่ยมรัก
หยาดเหงื่อแรงใจ
หลอมรวมกาย
หากแม้นเป็น
ปิดพิธี
กางเขนชัย(หนทาง)
ข้าฯขอขอบพระคุณ
ความสุขในสวรรค์
เคียงข้างเสมอ
ชีวิตมีค่า
นี่คือข้า
บนหนทาง
บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้
ผู้นำสันติ
พรุ่งนี้
รอยระลึก
หนทางพระคริสต์
หนทางใหม่
หนึ่งเดียวใจเดียว
ให้เราก้าวเดินไป
ให้เราไปป่าวประกาศ
โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่
เพลงแม่พระ
ขออัญชลี
ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์
คริสตชนจงยินดี (ปีแม่พระ)
ใครรักเท่าแม่
ชาวเราจงยินดี
ชื่นอารมณ์
เดือนนี้เป็นเดือนมงคล
ถวายวันทามารีย์
ท่านคือดวงดารา
ทุกคนจงพร้อมกัน
นักบุญและเทวา
บทสดุดีของแม่พระ (มักนีฟีกัต)
บังคมพรหมจารี
บ้านเรา
พระมารดานิจจานุเคราะห์
มหามารี (องค์อุปถัมภ์)
มารดาฟาติมา
มารีย์แม่รัก
มารีย์ ... โอ้แม่มารีย์
แม่จ๋า
แม่พระกรรมกร
แม่พระสกลสงเคราะห์
ยอกรประนม
ราชินีสวรรค์
ราชินีแห่งสวรรค์
ราชินีแห่งสายประคำ
เรือน้อย
ลูกขอกราบขอบพระคุณ
ลูกขอวันทา
วันทามหาราชินี
วันทามารีอา
สักวันฉันจะได้เห็น
สุขในพระแม่
อยากพบประสบแม่
อัญเชิญพระแม่
อาเวมารีอา
โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า
โอ้พระมารดา
โอ้มารี (ลูกอยากจะเป็นดั่งมาลี)
โอ้มารี (โอ้มารดาผู้ปรานี)
โอ้แม่
โอ้แม่ช่วยลูกนี้
เพลงผนวก-อื่นๆ
กำยาน
โกละโกธา
ข้าปฏิญาณ
ข้าแต่พระบิดา(2013)
ข้าแต่พระบิดา(1)
ข้าแต่พระบิดา(3)
ข้าแต่พระบิดา(5)
ข้าแต่พระบิดา (Preghiera Del Signore)
คนงานแห่งพระราชัย
ความสุขแท้ (8 ประการ)
คำใดไม่ซึ้ง
ชีวิตตัวอย่าง
เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า (เทเซ่)
เชิญพระจิต
ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ(1)
ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ(2)
บทพรมน้ำเสก
บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
บทเพลงแด่พ่อ
บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย
ประตูแห่งความเชื่อ
พระคริสต์เจ้ากลับเป็นขึ้นมา
พยาบาลคืองานเมตตา
พระทรงเลือก
พรุ่งนี้ (2)
ภาวนาบนภูเขา
มหาทรมาน (วันศุกร์)
มอบวิญญาณ
เมื่อลูกสบตา
รอยเท้าบนผืนทราย
เราขอบพระคุณ
ลูกสัญญา
อยู่เพื่อพระคริสต์
อาแมน
โอ้ศีลมหาสนิท
ฉลองนักบุญ
กับดอนบอสโก
ฉลองนักบุญคามิลโล
ดาวดอนบอสโก
ดุจเสียงวาจา
บอสโก นักบุญสุนทร
บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน
ผู้มีบุญ
โยเซฟ ...บิดาแสนดี
สดุดีนักบุญคามิลโล
สดุดีนักบุญยอแซฟ
สรรเสริญนักบุญโยเซฟ
หว่างเขาเขิน
อัครสาวกแห่งความรัก (น.คามิลโล)
โอ้ยอแซฟ บิดาแสนดี
พระคริสตสมภพ
กีรีเอ (คริสตมาส)
กุมารนี้คือผู้ใด
ขอเชิญท่านผู้วางใจ
ค่ำคืนดี
จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
เชิญเรามาถวาย
เชิญเสด็จพระมหาไถ่
ดวงดาว
ดาราประกายแจ่มฟ้า
ทั่วโลกา
ในยามราตรีมีดาวตำนาน
ในรางหญ้า
เบธเลเฮม
พระทรงบังเกิด
สิริโรจนา ..แด่พระเจ้าสูงสุด
เห็นดาวทอง
เหมันต์คืนนั้นพระทรงบังเกิด (Medley)
องค์พระกุมารน้อย ..ทรงบรรทมในรางหญ้า
อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
โอ้คืนศักดิ์สิทธิ์
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาเพลง