สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2012
รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (24 ธค.)
1b) จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (25 ธค.)
2) O Come All Ye Faithful (24 ธค.)
2b) O Come All Ye Faithful (25 ธค.)
3) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ (24 ธค.)
3b) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ (25 ธค.)
4) พระสิริรุ่งโรจน์ ...แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์ (24 ธค.)
4b) พระสิริรุ่งโรจน์ ...แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์ (25 ธค.)
5) บรรดานานาชาติ (เทเซ่) (24 ธค.)
5b) บรรดานานาชาติ (เทเซ่) (25 ธค.)
6) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม) (24 ธค.)
6b) อัลเลลูยา (ร้องอัลเลลูยา) (25 ธค.)
7) ในรางหญ้า (24 ธค.)
7b) ในรางหญ้า (25 ธค.)
8) ขอเทิดเกียรติ (24 ธค.)
9) ศักดิ์สิทธิ์ ...พระเจ้าสูงสุด (24 ธค.)
9b) ศักดิ์สิทธิ์ ...พระเจ้าสูงสุด (25 ธค.)
10) ประกาศรหัสธรรมแห่งความเชื่อ
11) อาแมนอย่างสง่า
12) ลูกแกะพระเจ้า (24 ธค.)
12b) ลูกแกะพระเจ้า (25 ธค.)
13) หลอมรวมกาย (25 ธค.)
15) คริสตมาสเมดเล่ย์

หมายเหตุจากคนหลังเขา

สำหรับการขับร้องในปีนี้ ในส่วนของระบบเสียง ผมค่อนข้างที่จะพอใจมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยสามารถกำหนดระดับความดังของ เสียงร้องและเครื่องดนตรีให้มีระดับที่ดังใช้ได้ตลอดเวลาในพิธี และคุณภาพของเสียงก็ดีขึ้นกว่าเดิม

และสืบเนื่องจากปีนี้มีการคัดนักขับ เลือกเฉพาะที่มีเสียงร้องใช้ได้และมาซ้อมครบทุกครั้ง จึงทำให้จำนวนนักขับน้อยลง แต่สามารถ จัดให้ยืนได้ใกล้กัน และทำให้ผมสามารถใช้ไมโครโฟนลดลงเหลือเพียงสี่ตัวสำหรับนักขับ ทำให้เสียงที่ได้สะอาดมากขึ้นและส่งผล ทำให้คุณภาพเสียงโดยรวมเมื่อฟังจากในพื้นที่ประกอบพิธี มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วยครับ...